Thanh Hoá: Hiệu quả từ phong trào xây dựng làng, đơn vị văn hóa tại khu dân cư

Xây dựng làng văn hóa (LVH), cơ quan, đơn vị văn hóa là một trong 7 phong trào cụ thể của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang phát triển sâu rộng tại Thanh Hoá.

Thanh Hoá: Hiệu quả từ phong trào xây dựng làng, đơn vị văn hóa tại khu dân cư - ảnh 1

Đây là cuộc vận động lớn,  mang tính quần chúng rộng rãi, được triển khai ở tất cả các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Ở thành phố Thanh Hóa (TPTH), phong trào được triển khai sâu rộng từ phường, xã đến cơ sở. Kết quả của phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, khơi dậy được tiềm năng, sức mạnh văn hóa trong nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, nhất là từ khi TPTH triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện.

Đánh giá về  công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố, ông Lê Bá Nghênh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Quan điểm của TPTH là xây dựng làng, phố, đơn vị văn hóa phải được triển khai sâu, rộng, đồng bộ, để văn hóa thật sự thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính nhờ quan điểm này mà phong trào xây dựng làng, phố, đơn vị văn hóa trên địa bàn TPTH luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với sự quan tâm đầu tư của thành phố, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị cộng với sự phát huy tiềm năng, nội lực trong nhân dân, nhiều làng, phố, đơn vị văn hóa đã được khai trương xây dựng. Các đơn vị triển khai tích cực, đạt hiệu quả cao là các phường Ba Đình, Ngọc Trạo, Điện Biên, Trường Thi, Hàm Rồng và nhiều cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn,v.v...

Để phong trào đi vào chiều sâu, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng địa phương, đồng thời phân công các ngành thành viên theo dõi, phối hợp với ban chỉ đạo các phường, xã trực tiếp chỉ đạo các khu phố, các đơn vị thực hiện theo 5 nội dung chủ yếu của 7 phong trào đã đề ra. Với những biện pháp tích cực, năm 2009, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, thành phố có 14/18 phường, xã đã khai trương xây dựng xã, phường văn hóa; một số xã, phường có 100% khu phố, thôn khai trương xây dựng phố, thôn văn hóa, đưa tổng số  khu phố, thôn khai trương xây dựng đơn vị văn hóa lên 235/242 phố, thôn. Qua thẩm định của cơ quan chức năng, đến nay toàn thành phố có 135 phố, thôn đạt danh hiệu phố, thôn văn hóa cấp tỉnh, thành phố. Cùng với các phố, thôn, 146 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học đã tổ chức khai trương đơn vị văn hóa, trong đó có 60/146 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Từ kết quả của phong trào đã có tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đến nay, đời sống kinh tế - văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu ngày một tăng, hộ đói nghèo giảm dần. Số người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất thâm canh ngày càng nhiều, vì vậy năng suất và giá trị của cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng. Đáng chú ý, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, đã có tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay, toàn thành phố có trên 40% số phường, xã có nhà văn hóa. Các công trình sân chơi, bãi tập được quan tâm, đầu tư. 80% khối phố có sân cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền tạo điều kiện cho nhân dân có địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Hầu hết các khối phố, xóm, thôn, đơn vị văn hóa đều thành lập được các đội văn nghệ và đội tuyển các môn thể thao thường xuyên luyện tập, thi đấu và đạt thành tích cao trong các kỳ hội diễn, hội thao cơ sở.

Gần đây, nhiều địa phương đã duy trì thường xuyên các hình thức sinh hoạt văn hóa tập thể, sinh hoạt CLB, tạo điều kiện cho người dân được tham gia các hoạt động nghệ thuật để phát huy khả năng sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, hiệu quả từ phong trào mang lại đã có giá trị to lớn trong việc bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, đạo đức lối sống, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xây dựng con người mới phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Đi đôi với việc xây dựng LVH, đơn vị văn hóa, việc xây dựng gia đình văn hóa cũng được TPTH coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trên cơ sở 3 tiêu chuẩn và 13 nội dung, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện một cách có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; Hội phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội nông dân với phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” và “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa”, v.v... đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, làm cho cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa thực sự là cuộc vận động ích nước, lợi nhà. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa mỗi năm một tăng.

Năm 2009, toàn thành phố có gần 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 68.970 lượt gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, tăng 30,5% so với năm trước. Trong mỗi gia đình, nền nếp gia phong được đề cao, trở thành nét đẹp văn hóa, thôi thúc mỗi gia đình văn hóa ở TPTH luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh thực hiện những nội quy, quy ước của cộng đồng dân cư.

Có thể nói, xây dựng LVH, đơn vị văn hóa không chỉ góp phần bảo lưu, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn tạo động lực thúc đẩy sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để người dân phát huy dân chủ, tự giác đóng góp công sức, trí tuệ, giữ vững ổn định chính trị -xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn.

Theo TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác