Thanh Hoá: Xây dựng Làng văn hoá - một nhiệm vụ trọng tâm của phong tào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ­­­­

(Cinet) - Những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trọng tâm là xây dựng làng, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá và nếp sống văn minh trong cưới tang lễ hội.

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Năm 1989, Thanh Hoá là một trong những tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nghiên cứu xây dựng thí điểm làng văn hoá, kinh nghiệm chưa có, trong những năm đầu còn gặp nhiều khó khăn, sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, công tác chỉ đạo phong trào xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa ở Thanh Hoá được các cấp ủy Đảng và chính quyền xác định là một trong các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do đó đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, phong trào phát triển mạnh ở khắp các vùng miền trong tỉnh.

Hàng năm Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển, phân công các ngành thành viên theo dõi, phối hợp Ban chỉ đạo cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các địa phương, đơn vị  thực hiện theo 5 nội dung chủ yếu của 7 phong trào, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp hoạt động năm tiếp theo. Từ kết quả của phong trào đã tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đời sống kinh tế - văn hóa của người dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu ngày một tăng, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm đáng kể, số người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất ngày càng nhiều, nâng cao năng xuất và giá trị của cây trồng, vật nuôi, sự nghiệp văn hóa- thể dục thể thao phát triển mạnh, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì, hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm, toàn tỉnh có 4320 nhà văn hóa, 2510 phòng đọc sách báo làng, 4500 đội văn nghệ quần chúng, 2400 câu lạc bộ các loại, 1153 sân bóng đá, 2929 sân bóng chuyền, 1950 sân cầu lông... Hiệu quả phong trào mang lại có giá trị to lớn trong việc bồi dưỡng nhận thức tư tưởng đạo đức lối sống, nếp nghĩ, nếp làm, xây dựng con người mới, nâng cao dân trí, củng cố khối đoàn kết dân tộc, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng .

Năm 2009, thực hiện Kế hoạch số 742/KH-BVHTTDL ngày 13/3/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa giai đoạn 1989 - 2009 và tuyên dương làng văn hóa tiêu biểu năm 2009; Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa tỉnh Thanh Hóa, nhằm đánh giá thành tựu đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp nâng cao chất lượng làng văn hóa, hướng dẫn Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tổng kết 20 phong trào xây dựng làng văn hóa từ cơ sở, 22/27 huyện thị, thành phố đã tổng kết đảm bảo quy mô và chất lượng đề ra, thông qua Hội nghị Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai xây dựng làng văn hóa, chỉ ra những mặt tồn tại cần khắc phục, xây dựng mục tiêu phương hướng hoạt động để nâng tầm chỉ đạo phong trào này trong thời gian tới, bình chọn, tôn vinh các làng văn hoá tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên dương.

Đồng thời với việc chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá triển khai kế hoạch và tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng làng văn hoá Thanh Hoá – 20 năm nhìn lại” với 30 bài tham luận của các nhà khoa học, quản lý, nghiên cứu trong, ngoài tỉnh, qua kết quả Hội thảo khẳng định phong trào xây dựng làng văn hóa có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực đời sống người dân, đặc biệt đối với nông thôn Thanh Hoá, thể hiện trên các mặt kinh tế, văn hoá tinh thần, xây dựng cảnh quan môi trường và ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, gợi mở định hướng phát triển nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hoá thời kỳ Hội nhập và mở cửa hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn được coi trọng và duy trì thường xuyên, vừa qua Thanh Hóa đăng nhiều tin, bài, phóng sự về xây dựng làng văn hóa; tuyên tuyền trên sóng VTV1 kết quả 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá tỉnh Thanh Hoá; đăng nhiều chuyên trang, chuyên mục trên các bản tin, trang Website của Ngành, các báo, tạp chí của Trung ương, của tỉnh về kết quả xây dựng làng văn hoá ở các địa phương tiêu biểu trong tỉnh, tổ chức triển lãm ảnh “nét đẹp làng văn hoá” để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào này.

Sau gần 10 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và 20 năm xây dựng làng Văn hóa ở Thanh Hóa, từ những làng văn hóa đầu tiên được xây dựng, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, thực sự trở thành một cuộc vận động văn hoá rộng lớn, có sức thu hút toàn xã hội, với sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chất lượng và hiệu quả phong trào từng bước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từ thành thị, nông thôn đến miền núi được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở ổn định vững mạnh, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn, góp phần tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử văn hóa địa phương, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi lành mạnh trong nhân dân.

Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào "xây dựng làng văn hoá Thanh Hoá" và tôn vinh 81 làng văn hóa tiêu biểu của tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp, toàn tỉnh đã khai trương xây dựng được 5.863/8.335 làng, cơ quan văn hoá, đạt 70,34%, trong đó đã công nhận danh hiệu văn hoá cho 3.426/5.863 làng, cơ quan văn hoá, (gồm 2.824 danh hiệu văn hóa cấp huyện và 602 danh hiệu văn hóa cấp tỉnh), 594.668/855.637 gia đình văn hóa, đạt 69,5%. Thông qua Hội nghị đã khẳng định thành tựu đạt được, chỉ ra khó khăn, tồn tại, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Hệ thống các Ban chỉ đạo, Ban vận động thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từ tỉnh đến cơ sở đã tạo được sự thống nhất, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ và không ngừng được kiện toàn củng cố.

Để không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đời sống người dân, trong giai đoạn hiện nay, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Thanh Hóa xác định phải tập trung một số vấn đề sau:

Một là: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt tinh thần nghị quyết TW 5 (khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", trọng tâm là nâng cao chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hai là: Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng làng văn hoá; duy trì việc bình xét công nhận danh hiệu làng văn hoá, khen thưởng điển hình tiên tiến, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, trong đó cán bộ, đảng viên phải gương mẫu để quần chúng noi theo.

Ba là: Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai phong trào "TDĐKXDĐSVH", phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành thành viên, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… trong xây dựng làng văn hóa.

Bốn là: Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, quan tâm công tác trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống, ưu tiên cho miền núi, vùng xâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Năm là: Đổi mới công tác chỉ đạo và hình thức hoạt động để nhân dân phát huy tiềm năng trong quá trình thực hiện phong trào; đưa nội dung phong trào xây dựng làng văn hoá vào Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các địa phương. Phát động phong trào thi đua yêu nước để nhân dân thi đua xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa đạt kết quả cao nhất.

Sáu là: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá nói chung và cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, xây dựng làng văn hoá nói riêng, kết hợp bồi dưỡng tập huấn với tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng làng văn hoá của các đơn vị trong tỉnh và các tỉnh, thành phố có phong trào xây dựng làng văn hoá phát triển mạnh.

Bảy là: Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, phát động quần chúng nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng làng văn hóa. Quan tâm hơn nữa chế độ chính sách cho các Trưởng làng, Trưởng bản nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của họ trước cộng đồng.

 

TT (Theo Ngô Hoài Chung - Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác