Thị xã Long Khánh (Đồng Nai): Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Qua 10 năm triển thực hiện, cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010 trên địa bàn Thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng toàn dân, các hệ thống chính trị xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần nâng cao đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi các Nghị của Đảng bộ Thị xã trong các lĩnh vực Chính trị-Kinh tế VHXH -An ninh quốc phòng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh tiến bộ, đưa Thị xã Long Khánh ngày một đi lên phát triển bền vững.

Thị xã Long Khánh (Đồng Nai): Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế tồn tại, vừa qua, Thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000-2010.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cao kết quả 10 năm thực hiện 7 chương trình của cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thị xã Long Khánh giai đoạn 2000-2010. Báo cáo nêu rõ, cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH tại thị xã trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau đây:

Chương trình xây dựng ấp khu phố văn hóa do Ban thường trực UBMTTQ Thị xã chủ nhiệm hàng năm có xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn ban chỉ đạo Phường, xã, Ban vận động các ấp, khu phố tiến hành đăng ký xây dựng khu, ấp văn hóa, hàng năm đều tổ chức kiểm tra thẩm đinh kết quả thực hiện, năm 2000 có tổng số 51/99 ấp khu phố đăng ký đạt chuẩn ấp văn hóa, năm 2004 có Quyết định chia tách huyện, Thị xã Long khánh giảm còn 59/59 khu, ấp đăng ký xây dựng ấp văn hóa, có 47/59 khu, ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 79%, từ năm 2004 đến 2010 tỷ lệ khu, ấp đăng ký đạt 100%, tỷ lệ đạt chuẩn khu, ấp văn hóa từ 85% đến 92%. Gắn với công tác xây dựng Phường, Xã văn hóa: Được phát động năm 2004 Ban chỉ đạo thị xã đã tiến hành lập hồ sơ hướng dẫn cho Ban chỉ đạo các Phường, xã tiến hành đăng ký xây dựng phường, xã văn hóa đến nay trên địa bàn thị xã có 10/15 phường xã lập hồ sơ xây dựng đề án xây dựng phường, xã văn hóa được UBND Thị xã phê duyệt.

Chương trình Phường xã làm tốt công tác phòng chống tệ nam mại dâm - ma túy: Từ những kết qủa phấn đấu đạt được của các phong trào trên, đã tạo sự chuyển biến tích cực của cả hệ thống Chính trị, cùng mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trong công tác tuyên tuyền giáo dục cộng đồng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ước tính cuối năm 2010 có 80% phường xã đạt làm tôt công tác phòng chống tệ nạn mại dâm ma túy.

Chương trình xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt: Công tác xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa có nhiều thuận lợi, các tiêu chí đề ra đều được công nhân viên chức lao động các cơ quan đơn vị chấp hành tốt đến nay trên địa bàn Thị xã có 115/115 đơn vị đạt cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

Chương trình xây dựng gia đình văn hóa: Thông qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn cho Ban chỉ đạo các Phường, xã, Ban vận động Khu, ấp, công tác đăng ký và bình xét gia đình văn hóa ngày càng đạt được kết quả cao, các tổ nhân dân đều thực hiện sát thực với từng nội dung tiêu chí, quy trình bình xét và công nhân hộ gia đình văn hóa trên tinh thần đoàn kết xây dựng, dân chủ, công khai, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm từ 80 đến 97%.

Chưong trình rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại: Được phát động và nhân rộng đến từng cơ quan đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào, đến nay trên toàn Thị xã có 36% số người tham gia luyện tập thể thao thương xuyên, có 31 % hộ gia đình đạt gia đình thể thao.

Chương trình phát huy sáng kiến khoa học kỹ thuật: Tiếp tục phát huy những thành quả cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo trong lao động học tập, thông qua các chương trình khuyến học khuyến tài, trong những năm qua Thị xã đã có 121 giải pháp khoa học kỹ thuật đăng ký về sở khoa học công nghệ và có 32 giải pháp đạt giải, đuợc tỉnh công nhân.

Chương trình xây dựng gương người tốt việc tốt: Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp" từ đó phong trào đã đuợc phát động và nhân rộng trên toàn Thị xã, hàng năm phát triển và nhân rộng các gương người tốt việc tốt, in ấn và phát hành trên 200 đầu sách về gương người tốt việc tốt cung cấp cho ban đọc, năm 2009 trên địa bàn thị xã có 73 gương người tốt việc tốt, phấn đấu cuối năm 2010 phát triển 80 gương người tốt việc tốt.

Dịp này, UBND Thị xã Long Khánh đã trao tặng giấy khen cho 26 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình 10 năm thực hiện cuộc vận động phong trào "TDĐKXDĐSVH" Thị xã Long Khánh giai đoạn (2000-2010).

 

HN (tin từ ĐN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác