Thiệu Hóa (Thanh Hóa) nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người dân, chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bản huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã ngày càng được nâng cao.

Để đưa văn hóa, thể dục - thể thao đến với người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, UBND huyện Thiệu Hóa đã đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH, với 5 nội dung và 7 phong trào trọng tâm. Đặc biệt, công tác xây dựng làng, xã, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Năm 2011, huyện tổ chức khai trương xây dựng được 11 đơn vị văn hóa, trong đó có 9 thôn (làng), 2 trường học, nâng tổng số đơn vị khai trương xây dựng đơn vị văn hóa trong toàn huyện lên 322 đơn vị. Trong đó có 239/259 thôn, làng (đạt tỷ lệ 92,3%); 83/119 cơ quan, trường học (đạt tỷ lệ 69,7%). Đã có 176/239 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa (đạt tỷ lệ 73,6%). Toàn huyện đã khai trương xây dựng 10/31 xã, thị trấn văn hóa (đạt tỷ lệ 32,2%). Tuy nhiên, để làng văn hóa, đơn vị văn hóa thực sự có chất lượng, huyện không chạy theo số lượng mà phải lựa chọn những làng, đơn vị tiêu biểu để tổ chức khai trương. Đối với những đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện, phòng văn hóa, thông tin huyện đã tham mưu cho ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra những đơn vị đủ điều kiện xét công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu đơn vị văn hóa.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa luôn được coi trọng và đã trở thành một yếu tố thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các hộ dân. Hằng năm, toàn huyện có gần 80% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, riêng năm 2011 toàn huyện có 35.200/43.800 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 80,3%. Kết quả của phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa đã góp phần tích cực gìn giữ mối đoàn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Quán triệt chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm xây dựng các thiết chế và khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, TDTT ở cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 249/255 nhà văn hóa (NVH) thôn, làng; 93 sân bóng đá; 193 sân bóng chuyền; 156 sân cầu lông, 105 câu lạc bộ (CLB) các loại. Toàn huyện có 80 đội văn nghệ quần chúng các thôn, làng; 22 đội văn nghệ các xã, thị trấn hoạt động theo mùa vụ, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015, BCĐ phong trào của huyện tiếp tục quán triệt chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phát triển sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Tin từ THO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác