Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phong trào xây dựng làng, cơ quan, đơn vị văn hóa đi vào chiều sâu

(Cinet) – Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự tham gia nhiệt tình của người dân, phong trào xây dựng làng, cơ quan, đơn vị văn hóa thời gian qua trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đi vào chiều sâu.

Nhằm đưa phong trào xây dựng làng, cơ quan, đơn vị văn hóa – trọng tâm của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, năm 2010 ban thường vụ huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của làng, cơ quan văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang”. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số này, các cơ quan chức năng trên đại bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Các quy chế, quy ước ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị luôn bám sát các tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới.

Theo số liệu thống kê, đến đầu tháng 10/2013 toàn huyện có 257/278 làng, khu phố đăng ký khai trương xây dựng văn hóa (đạt 90,2%) và đã có 153 làng, thôn, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 28/41 xã, thị trấn hoàn thành khai trương xây dựng văn hóa, (đạt 68,3%); 89/164 cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, trong đó có 52 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đạt chuẩn đơn vị văn hóa (đạt tỷ lệ 31,7%); 39 khu dân cư có nhiều đồng bào công giáo sinh sống được công nhận là khu dân cư văn hóa, 3.920 gia đình công giáo đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, việc cưới, việc tang và lễ hội đã được các địa phương thực hiện theo nếp sống mới.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, các địa phương, đơn vị đã chú trọng đầu tư kinh phí, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 268/404 nhà văn hóa thôn, khu phố, đạt 66,3%; 100% xã, thị trấn hoàn thành quy hoạch thiết chế nhà văn hóa, sân thể thao theo tiêu chí nông thôn mới.

Có thể khẳng định, với sự nỗ lực của cấp quỷ chính quyền cùng sự tham gia nhiệt tình của mọi người dân, chất lượng xây dựng làng, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện thời gian qua đã thực sự đi vào chiều sâu. Những giá trị văn hóa mang tính lịch sử, truyền thống của địa phương và thuần phong mỹ tục được giữ gìn và phát huy; nhiều hủ tục, tệ nạn xã hội được xóa bỏ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng cao; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở ổn định. Đặc biệt, ở những cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng văn hóa có những chuyển biến về nhiều mặt, nhất là trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động được nâng lên rõ rệt.

Tin từ TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác