Tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá

Bộ VHTTDL đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Theo đó, tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gồm: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông tư cũng quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận và xử lý vi phạm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác