Trực Ninh (Nam Định) nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Cinet) – Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Trực Ninh (Nam Định) đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Những năm qua, BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá; trong đó chú trọng các nội dung: Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; từng bước hoàn thiện nội dung quy chế, các quy định thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư phù hợp với quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh với các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng các thiết chế văn hoá và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Trực Ninh đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, hạn chế các tai tệ nạn xã hội, hệ thống các thiết chế văn hoá ở cơ sở được xây dựng, đời sống tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

Hằng năm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều duy trì việc bình xét công nhận và tổ chức tôn vinh danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Đến nay, toàn huyện có 100% số thôn, làng xây dựng được quy ước nếp sống văn hoá. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trạm y tế được duy trì. Toàn huyện có 45/46 cơ quan, 70/91 trường học được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá”. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được duy trì và phát triển, hệ thống nhà văn hoá thôn, làng được quan tâm đầu tư xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Trực Ninh vẫn còn một số mặt hạn chế, cụ thể là: Các tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá, quy định, quy ước về nếp sống văn hoá chưa được tự giác thực hiện và duy trì thường xuyên; Chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xóm, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa ở một số địa phương còn thấp…

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Trực Ninh đã đề ra nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 5 năm tới, cụ thể là: 85% số làng, xóm, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn làng văn hoá cấp huyện; 100% đơn vị, cơ quan, trường học, trạm y tế được công nhận danh hiệu đơn vị có nếp sống văn hóa; trên 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; 99% tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, giải pháp cụ thể được đưa ra đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng phong trào, động viên khuyến khích kịp thời các địa phương có phong trào mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin, chú trọng duy trì thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội góp phần đẩy lùi tai tệ nạn, giữ vững an ninh nông thôn, phát triển kinh tế bền vững…

Tin từ NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác