Văn bản số 3651/BVHTTDL-VHCS ngày 17/10: Quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, TDTT các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương

(Cinet) - Văn bản số 3651/BVHTTDL-VHCS đã được Bộ VHTTDL gửi tới các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh thành về việc Quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, TDTT các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị giao ban thiết chế văn hóa, TDTT các Bộ, ngành, địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định hệ thống các thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT phục vụ nhu cầu của nhân dân. Các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ,TDTT cơ sở trong toàn quốc.

Từ kết quả của hội nghị, Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương một số nhiệm vụ gồm: Thực hiện xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, TDTT của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Đặc biệt là quy hoạch quỹ đất dành cho việc xây dựng các Trung tâm văn hóa, TDTT và quỹ đất để tổ chức các hoạt động thông tin, triển lãm ở địa phương.

Thứ hai, đó là việc củng cố tổ chức, bộ máy, đề xuất các mô hình quản lý thiết chế văn hóa, TDTT phù hợp với đối tượng phục vụ và đặc thù của từng Bộ, ngành, địa phương.

Thứ ba , đó là việc chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ đang làm việc tại các thiết chế văn hóa, TDTT, đặc biệt là ở tuyến cơ sở.

Thứ tư, các Bộ, ngành, địa phương cần thủ động xây dựng phương án chuyển các cơ sở văn hóa, TDTT sang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, công việc và nhân sự.

Các thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở cần đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động nhằm tạo sự lôi cuốn đối với công chúng đồng thời nghiên cứu thành lập các CLB giám đốc các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, TDTT của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ một số vấn đề gồm:

Vụ Kế hoạch tài chính: tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trong ngành văn hóa. Phối hợp quản lý triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch Phương pháp viên lên Phương pháp viên chính cho cán bộ trong hệ thống thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở.

Thanh tra Bộ, Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục TDTT định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra thực trạng việc đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, TDTT tại các Bộ, ban ngành và địa phương và một số nhiệm vụ khác.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác