Vĩnh Long: Phát triển sâu rộng, toàn diện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đã phát triển một cách sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Phong trào đã được người dân hưởng ứng rộng rãi và góp phần chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Theo thống, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 81,75% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 75,53% ấp, khóm xây dựng quy ước nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội; 39/107 xã, phường, thị trấn đạt xã văn hóa theo tiêu chí mới; 97,89% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Với những gì đã đạt được trong những năm qua, có thể nói cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự đã đem lại quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, tạo nên sự nhất trí, đồng thuật trong xã hội và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh với tiêu chí của nền văn hóa mới, con người mới bắt đầu từ mỗi khu dân cư, góp phần cùng toàn tỉnh đi lên thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

H.P (tin từ VL)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác