Vụ Bản (Nam Định): Những kết quả ghi nhận từ phong trào xây dựng làng văn hóa

(Cinet) - Vụ Bản - một trong những huyện đi đầu của tỉnh Nam Định trong việc triển khai phong trào xây dựng làng văn hóa với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng Làng văn hóa, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã rất chú trọng đến công tác này.

Năm 1996, làng Trung Nghĩa (xã Liên Minh) là làng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh. Từ đó đến nay, huyện Vụ Bản đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về xây dựng làng văn hóa; thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa từ huyện tới cơ sở. Các ban chỉ đạo, ban vận động xây dựng nếp sống văn hoá được kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả.

Vụ Bản là đơn vị đầu tiên của tỉnh Nam Định có hướng dẫn chuyên đề thực hiện việc xây dựng làng văn hóa với việc xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Theo số liệu thống kê, tính đến nay, Vụ Bản đã có 100% xã, thị trấn và các làng (thôn, xóm) đã ban chỉ đạo và thành lập ban vận động xây dựng đời sống văn hóa.

Toàn huyện Vụ Bản đã có 170/223 làng (thôn, xóm) được công nhận làng văn hóa, đạt tỷ lệ 76%, trong đó, các xã Hiển Khánh, Liên Minh, Trung Thành, Đại Thắng, Kim Thái và Thị trấn Gôi là những đơn vị tiêu biểu có nhiều làng, thôn, xóm được công nhận làng văn hóa.

Hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đều đã xây dựng được quy ước làng văn hóa. Việc xây dựng các quy ước làng văn hóa đều gắn với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Từ khi phát động phong trào xây dựng làng văn hóa đến nay, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện nói chung và ở các làng quê nói riêng đã có những chuyển biến mới. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, đã phát huy được mọi nguồn lực trong nhân dân, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Có thể nói, việc xây dựng làng văn hóa đã có tác động tích cực, mạnh mẽ tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Ở các làng văn hóa đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi, góp phần giải quyết lao động việc làm cho một bộ phận lao động. Tình làng nghĩa xóm được củng cố và phát triển, góp phần ngăn chặn đáng kể những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH-HĐH. Tại các làng, thôn đã được công nhận làng văn hóa, việc xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa phát triển mạnh, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu hoạt động và hưởng thụ về văn hóa, văn nghệ, TDTT... của nhân dân được tăng cường. Cảnh quan vệ sinh môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn hóa làng, nhất là văn hóa truyền thống và nhiều thuần phong mỹ tục được khơi dậy và phát huy tác dụng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng làng văn hoá, thời gian tới, huyện Vụ Bản tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong toàn huyện về mục tiêu, hiệu quả của phong trào. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở về văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, đoàn thể thành viên trong BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở. Tăng cường huy động các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển phong trào gắn với việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng làng văn hoá./.

Tin từ NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác