Xây dựng đời sống văn hóa ở Tiên Du (Bắc Ninh)

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở Tiên Du luôn được coi trọng. Các nội dung phong trào được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tính tích cực, sáng tạo và nguồn lực trong nhân dân; tạo môi trường, nếp sống văn hoá lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2010, toàn huyện có 98% các làng có nhà văn hoá thôn, làng, 100% các làng đã có sổ vàng ghi danh các gia đình văn hoá tiêu biểu. Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng thu hút nhiều làng tham gia, toàn huyện có 68/68 làng đều thành lập đội văn nghệ và đi vào hoạt động có hiệu quả. Tỉnh và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đầu tư 15 bộ tăng âm loa đài cho các làng văn hoá và làng quan họ gốc với trị giá 365 triệu đồng. Công tác quản lý lễ hội được triển khai chặt chẽ, các thôn, làng tổ chức lễ hội tiết kiệm, trang trọng có nhiều đổi mới, các trò chơi dân gian truyền thống được khôi phục nhiều địa phương đã quy hoạch tốt không gian lễ hội. Qua đó, vừa khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương trong mỗi người dân vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống văn hoá, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ của nhân dân. Công tác bảo vệ và tu bổ các di tích lịch sử văn hoá được quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 52 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ được tổ chức tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình và bảo đảm những quy định trong quy ước của các thôn, làng. Phong trào tập luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển rộng khắp thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Công tác bảo vệ môi trường được duy trì, 114 tổ-đội vệ sinh môi trường thường xuyên thu gom rác thải sinh hoạt tại địa bàn thôn xóm. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá-làng văn hoá-công sở văn hoá luôn được chú trọng. Kết quả, toàn huyện có 26.715 hộ gia đình đạt Gia đình văn hoá; 45 làng đạt Làng văn hoá, tăng 1 làng so với năm 2009, trong đó có 11 làng đạt danh hiệu Làng văn hoá giai đoạn 2008-2010; 61 cơ quan, đơn vị đạt công sở văn hoá, trong đó có 13 công sở đạt danh hiệu công sở văn hoá giai đoạn 2009-2010; 67 khu dân cư đạt Khu dân cư tiên tiến.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Tiên Du tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung tinh thần cơ bản của Nghị quyết T.Ư 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, các văn bản, Chỉ thị của Đảng, quy chế, quy định của Nhà nước về xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn xây dựng phong trào với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Toàn huyện phấn đấu năm 2011 xây dựng 46 đến 48 làng đạt danh hiệu Làng văn hoá; 85% đến 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 90% đến 95% đơn vị đạt Công sở văn hoá. Thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT-T.Ư, Quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từng bước tạo môi trường văn hoá lành mạnh tại các thôn, làng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

 

Theo BN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác