Xây dựng Thiết chế Văn hóa cơ sở ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Miền núi tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 6 huyện (Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ) và một số xã ở vùng núi rừng phía Tây, chiếm 2/3 diện tích tự nhiên của tỉnh, dân số khoảng 20 vạn người, là địa bàn cư trú lâu đời của 4 dân tộc anh em H’re, Cor, Ca dong (một nhánh địa phương của dân tộc Xê đăng) và Kinh.

Về thiết chế Nhà Văn hóa cấp huyện, tính đến tháng 10-2009, chỉ có 2 Nhà Văn hóa đang hoạt động là Sơn Tây và Sơn Hà, ngoài ra còn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao Trà Bồng đang được đầu tư xây dựng.

Ở cấp xã, thống kê gần đây cho thấy hiện có l7 Nhà Văn hoá đang được vận hành (Trà Bồng 4, Minh Long 2, Tây Trà 1), các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Tây chưa có Nhà Văn hóa xã.

Số Nhà Văn hóa thôn của 6 huyện là 135; nhiều nhất là Ba Tơ (44 Nhà Văn hóa/105 thôn), kế đến là Minh Long (39/43), Sơn Hà (28/77), Trà Bồng (10/44), Tây Trà (9/31). Ít nhất là huyện Sơn Tây, với 7 Nhà Văn hóa trên tổng số 24 thôn đang hoạt động.

Các Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của WB (chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo); Chương trình 135 (chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi); Chương trình 30a (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo); nguồn kinh phí xây dựng Nhà Văn hoá cấp thôn, bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi. Như vậy, hiện nay tỷ lệ huyện có Nhà Văn hóa là 33,3%; tỷ lệ xã có Nhà Văn hóa là: 9,57% và tỷ lệ thôn có Nhà Văn hóa là 25,3%.

Ngày 31-10-2005, Chính phủ đã có quyết định số 271/2005/QĐ-TTg Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đến năm 2010. Theo đó, đến năm 2010 có 80% số quận, huyện, 80% số xã, phường, thị trấn và 70% số làng, thôn, ấp, bản có thiết chế văn hóa cơ sở đạt chuẩn quốc gia, tổ chức hoạt động có hiệu quả.

Thực tế tại các huyện miền núi Quảng Ngãi cho thấy, các thiết chế văn hóa cấp xã (7 Nhà Văn hóa/67 xã, thị trấn) rất khó hoạt động vì điều kiện tự nhiên núi non hiểm trở, địa bàn rộng, vì vậy bà con nhân dân thường phải vượt khoảng từ 10 đến 20 km đường đèo, núi mới đến được Nhà Văn hoá để sinh hoạt hoặc thưởng thức các chương trình văn nghệ. Tần suất phục vụ của các đội chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh cũng còn rất hạn chế do điều kiện đi lại khó khăn và sự bất hợp lý trong công tác quản lý  và điều hành đối với các đơn vị nầy.

Đội Tuyên truyền văn hóa tỉnh (do Trung tâm Văn hóa tỉnh quản lý) và các đội tuyên truyền văn hóa cấp huyện là những đơn vị xung kích trên mặt trận phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về thông tin và hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc anh em sinh sống ở miền núi nhưng việc đầu tư trang thiết bị và kinh phí hoạt động còn nhiều bất cập. Từ đó có thể thấy, Nhà Văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn chính là thiết thực nhất. Tuy nhiên, với 135 Nhà Văn hoá cấp thôn trên tổng số 20 vạn đồng bào, tỷ lệ người dân được đến Nhà Văn hóa để sinh hoạt văn hóa cũng như sinh hoạt cộng đồng là rất thấp. Hơn nữa, tình trạng Nhà Văn hóa đã được xây dựng nhưng trang thiết bị để hoạt động còn quá thiếu thốn còn khá phổ biến ở nhiều huyện.

Mặt khác, tình trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách chăm lo cho hoạt động của Nhà Văn hóa thiếu và yếu kém về chuyên môn đang là một vấn đề ảnh hưởng đáng kể đến việc duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Ðể triển khai tốt việc xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi cần phải có các giải pháp, điều kiện sau:

Thứ nhất, mặc dù Nhà nước đang có chủ trương xã hội hóa văn hóa nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng ngành Văn hóa nhưng thực tế các tổ chức, doanh nghiệp chưa dám đầu tư vì không thỏa mãn các điều kiện để đầu tư có lãi. Cần khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện tốt cơ chế "Nhà nước và nhân dân cùng làm" nhằm huy động nguồn lực, dành quỹ đầu tư, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực đóng góp xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Thứ hai, hiện nay ở cấp xã chỉ có một cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa. Ở nhiều thôn, tổ dân phố, cán bộ làm công tác văn hóa phải kiêm nhiệm hoặc không có. Những nơi có Nhà Văn hóa khang trang, tiện nghi nhưng chưa có đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có chuyên môn tốt nên phong trào văn hóa ở cơ sở, khu dân cư vẫn chưa thể chuyển biến về chất. Vì vậy, phải đào tạo và đồng thời có phương án tăng thêm về số lượng cán bộ văn hoá cho cấp xã, thôn.

Thứ ba, Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh và cấp huyện cần phải tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn về công tác chuyên môn, mở các lớp tập huấn về văn hóa cơ sở nhằm từng bước chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ, đủ điều kiện đảm nhận công tác điều hành, tổ chức các hoạt động Nhà Văn hoá.

Thứ tư, ngành Văn hóa cần chú trọng hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương đưa VHTT về cơ sở nhằm khai thác tối đa tần suất hoạt động của các Nhà Văn hóa, từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa đã được đầu tư; tổ chức liên hoan, hội diễn, ngày hội văn hóa…

Thứ năm xây dựng các mô hình hoạt động như CLB GĐVH, các CLB, nhóm sở thích trong thanh niên, phụ nữ, nông dân… gắn kết với Nhà Văn hoá nhằm khai thác tối đa hiệu quả xã hội mà các thiết chế văn hóa mang lại.

 

Theo TCXDĐSVH

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác