Ðại hội các Hội VHNT Trung ương và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Ban Bí thư T.Ư Ðảng vừa ra Chỉ thị số 30-CT/T.Ư về Ðại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ:

Trong hai năm 2009-2010, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ. Ðại hội lần này được tiến hành trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều thuận lợi và những thách thức, khó khăn to lớn. Bối cảnh đó tạo ra những điều kiện và yêu cầu mới cho sự phát triển văn học, nghệ thuật.

Chỉ thị đánh giá tình hình phát triển và những đóng góp của nền văn học, nghệ thuật nước nhà, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bồi dưỡng, giáo dục con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các hội văn học, nghệ thuật là những tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong mười năm qua. Chỉ thị nhấn mạnh: Ðại hội các Hội Văn học, nghệ thuật và Ðại hội Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam lần này cần phấn đấu đạt được những mục đích, yêu cầu sau: Ðại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm đánh giá đúng tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của các  cấp hội. Ðại hội cần phân tích sâu sắc, đánh giá đúng tình hình sáng tác, lý luận, phê bình, quảng bá tác phẩm, đào tạo và bồi dưỡng  đội ngũ văn nghệ sĩ trong các hội văn học, nghệ thuật hiện nay; khẳng định những khuynh hướng sáng tác lành mạnh, chủ đạo, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong văn học, nghệ thuật hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ; phê phán những biểu hiện, những khuynh hướng sáng tác và hoạt động không lành mạnh; đánh giá ưu, khuyết điểm trong hoạt động của Hội; tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 23-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới", Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các hội xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới với nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đóng góp tích cực vào xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam mới và thực hiện tốt phương châm lấy tác phẩm tốt, hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh, đẩy lùi những hoạt động văn hóa, văn nghệ tiêu cực, đồi trụy, phi nhân tính, phi dân tộc.

Các đại hội cần phát huy trí tuệ tập thể hội viên, xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật tới công chúng, đưa sự nghiệp văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác