2 năm thực hiện phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

(Cinet)- Ngày 30/6/2010, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Ðánh giá hai năm thực hiện và triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết số 23 NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Phùng Hữu Phú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì hội nghị.

2 năm thực hiện phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới - ảnh 1

Trong lịch sử lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay đã có 3 dấu mốc quan trọng được nhân dân và hầu hết văn nghệ sỹ nước nhà ghi nhớ, coi đó là những bước ngoặt trong chiến lược lãnh đạo văn hoá của Đảng. Ba dấu mốc đó là: Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) năm 1988; và Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị dành riêng cho văn học, nghệ thuật, tập trung trong 5 hoạt động cốt lõi, quan trọng là sáng tác; lý luận, phê bình; sản xuất, công bố, trình diễn, sử dụng, truyền bá các tác phẩm (bao gồm cả giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật); đội ngũ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động văn học, nghệ thuật; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức, đầu tư, tài trợ đối với hoạt động văn học, nghệ thuật.

Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) đã đề ra chủ trương, giải pháp mang tính đột phá và góp phần xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nhìn lại những việc đã làm được và chưa được sau 2 năm triển khai thực hiện, ngày 30/6/2010, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Ðánh giá hai năm thực hiện và triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết số 23 NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa X).

Theo đó, trong 2 năm qua, các bộ, ban, ngành phối hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn các tài liệu, văn bản hướng dẫn gửi tới các cấp, các ngành; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động văn hoá, văn nghệ mở đợt tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đảng đoàn Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” cho 400 đại biểu là lãnh đạo các hội chuyên ngành ở Trung ương và các văn nghệ sĩ tiêu biểu vào tháng 9/2008.

Các hội văn học, nghệ thuật Trung ương cũng tổ chức các cuộc hội thảo khoa học ở các khu vực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về nội dung cơ bản nêu trong Nghị quyết 23- NQ/TW.

Các tỉnh, thành phố cũng chủ động xây dựng các chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết, gắn với Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí.

2 năm qua, các bộ, ban, ngành cũng phối hợp xây dựng các chương trình, đưa Nghị quyết 23- NQ/TW vào cuộc sống.

Ngày 10/2/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo số 219-TB/TW về một số đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Ban Bí thư đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Các giải pháp trong Nghị quyết được xây dựng thành 9 đề án cụ thể, phân công các cơ quan chủ trì và thời gian hoàn thành nhằm thể chế hoá các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Sau 2 năm thực hiện, đến nay, Ban Bí thư đã thông qua 2 đề án. Đề án 1, Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về văn học-nghệ thuật trong hệ thống các trường chính trị-hành chính do Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Hiện Học viện đang triển khai gấp giáo trình để năm học 2010-2011 đưa vào chương trình dạy học cho các trường. Đề án 2, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, sản phẩm của đề án này là Quy định số 284-NĐ/TW ngày 5/1/2010 về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật.

Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ 1 đề án, sản phẩm của đề án này là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

2 năm thực hiện phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới - ảnh 2

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao 6 đề án trong đó có 2 đề án trùng với các đề án đã được Chính phủ giao cho năm 2010 vì thế Bộ gộp lại thành 4 đề án trình Chính phủ: Đề án xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ; chế độ đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tạo trong các hoạt động văn học nghệ thuật và thành lập quỹ sáng tác. Đề án 2, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hoá, nghệ thuật. Đề án 3, xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá thuế ưu đãi đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hoá phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách bảo tồn, quảng bá, phát huy di sản văn học, nghệ thuật dân tộc, nghiên cứu, sưu tầm, chỉnh lý vốn văn học, nghệ thuật truyền thống, xây dựng và phát huy văn học, nghệ thuật quần chúng….Đề án 4, xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hoá từ năm 2010-2020.

Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương được giao tham mưu thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của lĩnh vực lý luận, phê bình. Năm 2009-2010, Hội đồng đã tổ chức được 4 lớp tập huấn chính trị, nghiệp vụ bồi dưỡng cho các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương về công tác lý luận phê bình, tìm hiểu rõ hơn quan điểm của đảng, chính sách của Nhà nước về văn học, nghệ thuật; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học có tính học thuật, định hướng hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng bàn thảo và nêu rõ những tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng khắc phục để Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, như: Cần đẩy nhanh việc thực hiện các đề án để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết; nâng cao hơn nữa nhận thức của một số cấp ủy Ðảng, chính quyền, Ban cán sự Ðảng các cấp đối với công tác văn học, nghệ thuật hiện nay; Các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các hội văn học, nghệ thuật từ T.Ư đến địa phương cần bám sát các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết, chủ động đề ra các hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày một sâu hơn, rộng hơn, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện của đời sống văn học, nghệ thuật nước ta.

Đánh giá của Ban Tuyên giáo TƯ cũng như ý kiến của nhiều đại biểu cho thấy: Nghị quyết 23 là một trong không nhiều nghị quyết được triển khai nhanh, đồng bộ. Kết quả bước đầu thể hiện ở 6 nội dung: Chính phủ đã có điều chỉnh đầu tư, bổ sung kịp thời hỗ trợ cho sáng tác quảng bá; các đề án được xây dựng và hoàn thiện trong thời gian ngắn; tư tưởng Nghị quyết 23 đã được các hội văn học nghệ thuật vận dụng đưa vào báo cáo chính trị của các đại hội; công tác cán bộ có nhiều chuyển biến; các bộ, ban, ngành, các hội hội văn học nghệ thuật TƯ và địa phương phối hợp tích cực.

Tuy nhiên, để đáp ứng mong mỏi của văn nghệ sĩ, các đề án về hội văn học nghệ thuật thực hiện Nghị quyết 23 cần phải được đẩy nhanh tiến độ. Trong số 9 đề án do Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 23 giao cho các đơn vị, đã có 2 đề án được Ban Bí thư thông qua, gồm "Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về VHNT trong hệ thống các trường chính trị - hành chính" (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh); "Quy định số 284-QĐ/TƯ ngày 5-2-2010 về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, VHNT" (Ban Tổ chức TƯ).

Bộ VHTTDL đang trình Chính phủ phê duyệt 4 đề án về chế độ, chính sách đối với hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ; nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa, nghệ thuật; thẩm định, quảng bá, ưu đãi thuế… đối với các tác phẩm VHNT; phát huy vốn VHNT truyền thống; nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa.

Bộ VHTTDL cũng đang xây dựng 2 đề án khác và Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ NĐ 45/2010 "Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội".

Các đại biểu đều cho rằng, việc cụ thể hóa Nghị quyết bằng các đề án là một mô hình tốt và đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt.
2 năm thực hiện phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới - ảnh 3

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phùng Hữu Phú biểu dương các đơn vị, hội đã tích cực bổ sung, hoàn thiện nội dung các đề án và vận dụng đưa tinh thần của Nghị quyết số 23 vào báo cáo chính trị của Ðại hội của các hội, đơn vị; Sự phối hợp giữa các bộ, ngành góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ làm công tác văn học, nghệ thuật. Ðồng chí cũng đề nghị Chính phủ cần đầu tư hơn nữa để văn học, nghệ thuật nước ta phát triển hơn, cả trong và ngoài nước; tạo động lực khuyến khích văn nghệ sĩ phát huy sáng tạo nhiều tác phẩm, sản phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao…

Thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch…đã nỗ lực thực hiện hoàn thành thể chế Nghị quyết 23 – NQ/TW để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thành thể chế Nghị quyết 23 – NQ/TW góp phần tạo nên thành công cho các đại hội của các Hội VHNT sắp tới.

“Ðây cũng là việc làm cấp bách, cần phải làm ngay, nếu làm không tốt sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

Vân Thành

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác