Văn chương khơi dậy sự thấu cảm

Văn chương mang đến cho ta thế giới của những con người mà sự khác biệt của họ là tấm gương để đối chiếu với chính mình, để khơi dậy...