Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng phát triển ngày càng mạnh

Đà Nẵng nâng cao nhận thức về văn học - nghệ thuật

(Cinet) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, hoạt động văn học-nghệ thuật (VHNT) thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Lep Tônxtôi và hành trình đi tìm sự thật

Grabốpxki tham gia thời kỳ tiên phong của phong trào Esperanto. Thời đó nước Ba Lan chưa độc lập nên không có khả năng giới thiệu nền văn hóa của mình. Là một người biết...

Ngày thơ Việt Nam lần 3

Ngày thơ VN lần 3 năm tổ chức tại Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội) với chủ đề: "Đất nước, thơ ca và truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc" đã...