Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng phát triển ngày càng mạnh

Đà Nẵng nâng cao nhận thức về văn học - nghệ thuật

(Cinet) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, hoạt động văn học-nghệ thuật (VHNT) thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Văn học Việt Nam hội nhập và phát triển.

(Cinet)- Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, văn học Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, khẳng định được vị thế và giá trị...

Đỗ Phấn – “Nhà văn Hà Nội”

(Cinet) – Gia tài sáng tác tính đến nay được hơn 10 đầu sách, những tác phẩm đang viết dang dở hoặc sẽ viết trong tương lai đều chỉ viết về...