Văn học Việt Nam hội nhập và phát triển.

(Cinet)- Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, văn học Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, khẳng định được vị thế và giá trị...

Đỗ Phấn – “Nhà văn Hà Nội”

(Cinet) – Gia tài sáng tác tính đến nay được hơn 10 đầu sách, những tác phẩm đang viết dang dở hoặc sẽ viết trong tương lai đều chỉ viết về...